Kennis onderwijssysteem

df125de851e00434476a2a22f6b04240

Voor aantekeningen die ik gemaakt heb tijdens pedagogiek in deze periode: Periode 1 Pedagogiek

Identiteit

Identiteit maakt een school uniek vanuit drie aspecten: het levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig aspect. Het levensbeschouwelijk aspect gaat over de religie of de levensbeschouwing die deel uitmaakt van de identiteit van de school. Pedagogische aspecten omvatten de visie op opvoeding, persoonsvorming en het pedagogisch klimaat. Onder onderwijskundige aspecten verstaat men het vormgeven van het onderwijs, de visie op leren en onderwijs en inrichting, leerstof en organisatie.

De beleefde of existentiële identiteit is de toegevoegde waarde van de school. Deze waarde is niet alleen op papier te vinden, maar men kan de toegevoegde waarde ook merken in de school. Identiteit is wie de school wil zijn, terwijl imago is wat anderen van de school denken.

Er zijn vier visies op integratie. Deze visies worden hieronder opgesomd en toegelicht.
1. Monocultureel= volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur.
2. Multicultureel= opgroeien in eigen cultuur, fundamentele ongelijkheid.
3. Intercultureel= gelijkwaardigheid, inzicht in normen en waarden, leren samenleven.
4. Transcultureel= wederzijdse aanpassing, overbruggen van culturele verschillen.

De pedagogische opdracht bestaat uit het eigen maken van normen en waarden en het overdragen ervan.
Waarden: opvattingen, richtinggevend, verwijzen naar ideeën over goed en kwaad.
Normen: richtlijnen, sociale conventies, afspraken, regels.

Zorgverbreding

De leraar is in staat om met zijn eigen deskundigheid, de ondersteuning met de juiste hulpmiddelen en met de deskundigheid van een interne of externe begeleider het kind optimaal te begeleiden.
Zorgdeskundigen kunnen zijn: interne begeleider, ambulante begeleider, remedial teacher, counselor of een hulpverlenende instantie als schoolbegeleidingsdiensten, scholen voor speciaal basisonderwijs en opvoedkundige bureaus.

Voor een leerkracht betekent dit dat er sprake moet zijn van:
* Goed pedagogisch klimaat
* Goede organisatie, zelfstandig werken
* Deskundigheid in signaleren, diagnosticeren en handelen
* Samenwerken met andere deskundigen
* Adaptief onderwijs geven

Wat is adaptief onderwijs? In adaptief onderwijs komt ieder kind tot zijn recht, ieder kind voelt zich op zijn plaats, er is onderwijs op maat en leraren en kinderen voelen zich er thuis.

De uitgangspunten van adaptief onderwijs zijn:
– Kind moet eigen aandeel krijgen in ontwikkeling
– Verschillen tussen kinderen moeten als normaal worden beschouwd
– Rekening houden met motieven achter gedrag
– Aandacht voor drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie
– Ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
– Uitdagend onderwijs, zelfvertrouwen van kinderen wordt hierbij vergroot
– Leerkracht heeft hoge verwachtingen van de ontwikkeling maar heeft ook warme belangstelling
– Waardering voor buitenschoolse kennis en ervaringen

Weer Samen Naar School (WSNS) is een project dat in 1995 is opgestart. Het doel hiervan was het verbeteren van de zorgstructuur, een stilstand in de groei van het speciaal onderwijs en het opvangen van kinderen met verschillende moeilijkheden, beperkingen en handicaps. De resultaten van WSNS in 2002 waren een mindere uitstroom van het speciaal onderwijs, landelijke regeling toelating SBO (speciaal basisonderwijs), interne begeleiders op basisscholen, leerlinggebonden financiering en het verdelen in vier clusters.

Clusterscholen zijn scholen voor kinderen die specialistische hulp nodig hebben. Er zijn vier clusters, deze clusters worden hieronder toegelicht.

Cluster 1: Visueel gehandicapten of meervoudig gehandicapten die ook blind zijn.
Cluster 2: Slechthorenden, doven, ernstige spraakmoeilijkheden of meervoudig gehandicapten die ook één van deze handicaps hebben.
Cluster 3: Lichamelijk gehandicapten, zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap of meervoudig gehandicapten die ook één van deze handicaps hebben.
Cluster 4: Zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder lichamelijke handicap. Dit onderwijs is verbonden aan pedagogische instituten.

De brede school: scholen maken deel uit van de samenleving, er is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezig houden met opgroeiende kinderen, het doel ervan is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

VVE (Vroeg en voorschoolse educatie): vroegtijdig signaleren van problemen in de ontwikkeling en een doorgaande lijn naar de basisschool met behulp van programma’s voor peuters en kleuters.

Inclusiongedachte: iedereen is welkom in de basisschool, tegen integratie, het besef dat kinderen met beperkingen er ook bij horen omdat zij ook deel uitmaken van de samenleving.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s